زیر دسته ها و محصولات Types-of-butterfly-valve

تاسیسات روم با سابقه ترین وارد کننده شیر پروانه ای pn16 در ایران می باشد.

مشاهده

تاسیسات روم بهترین وارد کننده شیر پروانه ای دیسک استیل در ایران می باشد.

مشاهده

تاسیسات روم وارد کننده شیر پروانه ای اهرمی در ایران می باشد.

مشاهده

تاسیسات روم بهترین وارد کننده شیر پروانه ای در ایران می باشد.

مشاهده

تاسیسات روم بزرگترین وارد کننده شیر پروانه ای ویفری در ایران می باشد.

مشاهده